Yttrande över Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen ingår förslag till ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät.

 

Förslaget innebär att det anges att Affärsverket svenska kraftnät ska bygga ut transmissionsnätet till områden inom Sveriges sjöterritorium där det finns förutsättningar för att ansluta flera elproduktionsanläggningar och där en sådan utbyggnad främjar uppfyllelsen av Sveriges mål om förnybar elproduktion.