Yttrande över Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål, SOU 2018:44

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Betänkandet innehåller förslag till ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet med flera.

Det föreslås ett enklare och flexiblare regelverk. Detta inkluderar bland annat att en upphandlande myndighet eller enhet ska få ha en dialog med en eller flera leverantörer i en pågående upphandling. Dialogen får omfatta rättelser av fel, förtydliganden och kompletteringar av anbud eller andra handlingar som leverantörerna har gett in. En upphandlande myndighet eller enhet ska vidare vara fri att utforma förfarandet vid upphandlingen med lämpliga anpassningar utifrån upphandlingens art, komplexitet och värde. Det finns även förslag kopplade till bland annat direktupphandling och en högre direktupphandlingsgräns för sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Det föreslås också att det införs en ansökningsavgift om 7 500 kronor och processkostnadsansvar vid överprövningsmål.