Yttrande över MSB:s förslag till nya föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet finner att samtliga delaspekter uppfyller kvalitetskraven. Förslagsställaren anger bakgrunden till bedömningen att kostnadspåverkan blir mycket begränsad, även om denna redovisning, enligt Regelrådets uppfattning, med fördel hade kunnat vara mer systematisk. Beskrivningen av berörda företag utifrån antal, storlek och bransch är tydlig och utförlig.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag