Yttrande över Myndigheten för press, radio och tv:s förslag till föreskrifter vid ansökan om och överlåtelse av tillstånd att sända digital kommersiell radio

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till Myndigheten för press, radio och tv:s föreskrifter vid ansökan om och överlåtelse av tillstånd att sända digital kommersiell radio.

Det anges att föreskrifterna ersätter idag befintliga verkställighetsföreskrifter. De föreslagna föreskrifterna anges innehålla en ny bestämmelse som klargör att ansökan kan komma att avvisas om ansökan inte inkommer i rätt tid samt vissa andra förtydliganden och ändringar av mer språklig karaktär.

Det bakomliggande förslaget

Förslag