Yttrande över Myndigheten för radio och tv:s förslag till föreskrifter dels vid ansökan om tillstånd att sända analog kommersiell radio, dels om förfarandet vid ansökan om tillstånd samt överlåtelse av tillstånd att sända tv och sökbar text-tv

De föreslagna föreskrifterna innehåller bestämmelser om ansökan om tillstånd att sända analog kommersiell radio samt om tillstånd och överlåtelse av tillstånd att sända tv och sökbar text-tv. Bestämmelserna innebär bl.a. att sökanden i ansökan ska redovisa sina finansiella och tekniska förutsättningar att bedriva sådan sändningsverksamhet för vilken tillstånd söks.