Yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till ändrade föreskrifter (MSFBS 2010:2) om pyrotekniska artiklar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreslår ändringar i sina föreskrifter (MSBFS 2010:2) om pyrotekniska artiklar. Ändringarna avser att tidigarelägga en begränsning av allmänhetens tillgång till raketer med eller utan styrpinne som innehåller mer än 75 g NEC (explosivämnets nettovikt) till år 2014 i stället för år 2017 som föreskrivs enligt det överordnade EU direktivet 2007/23/EG om utsläppande på marknaden av pyrotekniska artiklar. Bakgrunden till att förbudet införs tidigare är en studie som MSB genomförde efter en olycka år 2011. Studien visade att raketer med mer än 90 g NEC kan tränga in i mänskliga vävnader och med efterföljande explosion i vävnaderna åstadkomma dödliga skador. Begränsningen gäller allmänheten, medan de som har tillstånd även fortsättningsvis kommer att kunna köpa produkterna.