Yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i vissa samhällsviktiga verksamheter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet anser att förslagets bakgrund och syfte tydligt framgår av remissen. Även redovisningen av effekter av om ingen reglering kommer till stånd anses vara godtagbar. Regelrådet bedömer dock redovisningen av alternativa lösningar som bristfällig eftersom förslagsställaren inte beskriver hur de resonerat kring alternativa lösningar till den avgränsning som föreslås. Vidare bedömer Regelrådet delaspekten om förslagets överensstämmelse med EU-rätten som bristfällig eftersom förslagsställaren inte beskriver vilka verksamheter som går utöver EU:s miniminivå och varför det föreslås verksamheter utöver vad som är nödvändigt. Gällande särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser anser Regelrådet att redovisningen är godtagbar. En tydligare exemplifiering av behovet av speciella informationsinsatser hade varit önskvärd men det påverkar inte Regelrådets bedömning av förslaget som helhet. Vidare håller Regelrådet med förslagsställaren i att det är svårt att beskriva företag som berörs när det kommer till potentiella investerare. Regelrådet bedömer dock att en redovisning av företagen som omfattas av den föreslagna avgränsningen är möjlig. I förslaget framgår vilka branscher som omfattas av avgränsningen men redovisningen av företagen utifrån antal och storlek anses vara bristfälliga. Framför allt anser Regelrådet att det saknas en beskrivning om varför det i remissen framgår att företag med färre än 5 anställda inte är relevanta för tillämpningen av lagstiftningen men i föreslagen föreskrift är tröskeln satt vid företag med en omställning om 5 miljoner kronor.

Förslagsställaren redovisar inte hur de företag som omfattas av den föreslagna avgränsningen påverkas ur ett konkurrensperspektiv och beskrivningen av påverkan på konkurrensförhållandena bedöms därför som bristfällig. Vad gäller regleringens påverkan på företagen i andra avseenden anses redovisningen som godtagbar utifrån ärendets förutsättningar och redovisningen om särskild hänsyn till små företag har tagits anses vara godtagbar.

Regelrådet finner sammantaget att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag