Yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor

De av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreslagna föreskrifterna avses ersätta Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1997:9) om öppna cisterner och rörledningar m.m. för brandfarliga vätskor och Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:7) om kompetens och utrustning hos organ som kontrollerar och certifierar öppna cisterner och rörledningar m.m. för brandfarliga vätskor. I syfte att förenkla regelverket placeras bestämmelserna om riskrelaterade krav på konstruktion/produktion, installation, användning och kontroller i samma författning som kraven på kompetens, certifiering och ackreditering av kontrollorganen. Kontrollorganen, för vilka krav på ackreditering föreslås, delas in i A-, B- och C-organ utifrån varierade krav på kompetens. Vidare föreslås ändrade krav på certifiering då nuvarande bestämmelser visat sig fungera dåligt på den svenska marknaden. Materiella ändringar gentemot nuvarande regler innebär att av tidigare krav på certifiering av fem kontrollområden tas tre bort och för ett – nämligen cisterner och rörledningar med god korrosionsbeständighet – behålls certifiering som en valfri möjlighet. Sammantaget behålls tvingande bestämmelser om certifiering enbart för målnings- och andra behandlingssystem. Därutöver föreslås ändrade bestämmelser för kontrollintervall och märkplåtar.