Yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om förvaring av explosiva varor

De föreslagna föreskrifterna avses ersätta Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2006:10) om förvaring av explosiva varor. Bakgrunden till de föreslagna föreskrifterna är enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att SRVFS 2006:10 har sin tyngdpunkt på stora förråd. De föreslagna föreskrifterna rör även hanteringen av små mängder sprängämnen vid exempelvis försäljning av fyrverkerier och finkalibrig ammunition och förväntas i denna del minska de berörda företagens administrativa kostnader.