Yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor. Förslaget innehåller regler om den allmänna hanteringen av brandfarlig vätska samt brandfarlig vätska i lösa behållare, cisterner, rörledningar och slangledningar.

Föreskriftsförslaget träder i kraft den 1 januari 2018, då den numera upphävda myndigheten Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga vätskor ska upphöra att gälla.