Yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om hantering av explosiva varor

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget innehåller nya föreskrifter om hantering av explosiva varor och ersätter äldre föreskrifter på området. Förslaget avser detaljregler på en rad olika områden som omfattar tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, användning, omhändertagande, destruktion, saluföring, underhåll samt överlåtelse. Myndighetens föreskrifter (MSBFS 2012:2) om identitetsmärkning och registrering av explosiva varor för civilt bruk lyfts in i förslaget, liksom föreskrifter (MSBFS 2014:7) om undantag från tillståndskraven vid användning och överföring av explosiva varor inom Sverige.

De nya föreskrifterna uppges ersätta följande föreskrifter:

Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1988:2) om klassning vid hantering av explosiva varor respektive föreskrifter (SÄIFS 1998:4) om tillverkning av explosiva varor,

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2010:5) om förvaring av explosiva varor respektive föreskrifter (MSBFS 2015:7) om användning och överlåtelse av pyrotekniska artiklar och ammunition.