Yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om identifiering och spårning av explosiva varor för civilt bruk

Bakgrunden till de föreslagna föreskrifterna är enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap EU:s krav på ökad säkerhet vid hantering av sprängämnen. Enligt myndigheten är förslaget en direkt följd av gemenskapsrätten och innehåller inga bestämmelser som går utöver vad som anges i direktiv 2008/43/EG om inrättande av ett system för identifiering och spårning av explosiva varor. Ett genomförande av förslaget leder till ökade administrativa kostnader men myndighetens bedömning är att alternativa regleringsmöjligheter saknas. Regelrådet ansluter sig till denna bedömning och tillstyrker förslaget.