Yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om krav på utbildning för att få använda vissa pyrotekniska artiklar

Med stöd av 25 § förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor föreslår Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genom de remitterade föreskrifterna krav på utbildning av personer som ska hantera vissa pyrotekniska artiklar och krav på utbildningsorganisationer som ska förmedla sådan utbildning. Föreskrifterna avses träda i kraft den 1 mars 2011 och ska fullt ut tillämpas från och med den 1 juli 2013. Enligt 1 kap. 2 § i de föreslagna föreskrifterna indelas pyrotekniska artiklar i form av fyrverkerier i tre kategorier, nämligen kategori 2 (låg risknivå och låg ljudnivå, utomhusanvändning), kategori 3 (medelhög risknivå, utomhusanvändning) och kategori 4 (hög risknivå, ”fyrverkerier för professionell användning). Av 2 kap. 1 och 2 §§ framgår bl.a. att den som använder någon av de pyrotekniska artiklarna i kategori 2 och 3 som anges i bilaga 1 till föreskrifterna ska ha genomgått utbildning enligt bilaga 3 till föreskrifterna (omfattning två dagar) eller förvärvat motsvarande kompetens på annat sätt. Enligt bilaga 1 krävs utbildning för användning av bl.a. vissa smällare, hoppande grodor och miniraketer tillhörande kategori 2 samt för användning av raketer med styrpinne och solar i kategori 3. Den som förvärvat kompetens på Postadress