Yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (i det följande förkortat MSB) är behörig myndighet för transport av farligt gods på land, vilket innebär att myndigheten ska verka för att förebygga samt minimera effekterna av olyckor och tillbud i samband med transport av farligt gods. I det ligger bland annat ett bemyndigande att utfärda föreskrifter. Detta gäller såväl transport på väg och i terräng, som transport på järnväg.

Transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)
Dessa föreskrifter benämns ADR-S för transport av farligt gods på väg och i terräng och är baserade på bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR).

Sverige är fördragspart till ADR, vilket innebär att bilagorna A och B till ADR ska tillämpas
vid internationella transporter av farligt gods som sker i Sverige. Enligt rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar ska Sverige tillämpa de internationella bestämmelserna även vid inrikes transport av farligt gods på väg och i terräng. Bilagorna till ADR beslutas av en arbetsgrupp inom FN.

FN utvecklar och reviderar fortlöpande bestämmelserna i ADR och vartannat år fattas beslut om ändringar. Detta medför i sin tur att det vartannat år finns ett krav på att revidera de svenska föreskrifterna. Det nu föreliggande förslaget till föreskrifter föranleds av en sådan återkommande revidering och komplettering av ADR. MSB har samtidigt utfört en översyn av bestämmelserna i bilaga S till ADR-S, det vill säga bestämmelserna som är tillämpliga endast för inrikes transport i Sverige.

Bilagorna A och B till ADR-S består av en översättning motsvarande bilagorna A och B till ADR. Bilagorna A och B gäller för internationella och inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Bilagorna är baserade på internationellt antagna texter, som MSB har efterfrågat synpunkter på i samband med samrådsmöten. Efter att beslut har fattats vid internationella möten har MSB inte mandat att genomföra ändringar i dessa bilagor.
I det följande anges några exempel på förslag till ändringar i bilaga S till ADR:

  • Kapitel 13, Lokala transporter av farligt gods på väg eller i terräng. MSB har formulerat om texten i detta kapitel för att göra den mer lättförståelig. Det sker

ingen förändring av bestämmelserna i sak. MSB bedömer att denna ändring kommer att underlätta för företag att förstå hur bestämmelserna får tillämpas.

  • Kapitel 18, Särskilda undantag från tillämpningen av denna författning. Tabellen i detta kapitel innehåller de avtal som Sverige har undertecknat fram till och med den 30 maj 2022. I ADR 2023 kommer den att vara ytterligare uppdaterad och innehålla de avtal som Sverige har undertecknat fram till och med oktober 2022. Multilaterala avtal ger möjlighet till avsteg från bestämmelserna i ADR enbart i de länder som undertecknat avtalen.
  • Del 20, Utbildning av förare som transporterar farligt gods. I del 20 har texter som tidigare funnits i de allmänna råden flyttats och gjorts till så kallade ”ska-krav”. Det gäller främst bestämmelser om lärare och utbildningars utformning.
  • Kapitel 21.5, Flyktutrustning. MSB har i samråd med Arbetsmiljöverket gjort en översyn av detta kapitel. Översynen har gjorts för att få en korrekt innebörd av det engelska uttrycket ”emergency escape mask”. Ändringen innebär inga konsekvenser för företagen utan endast ett förtydligande.
  • Kapitel 21.7, Brännbarheten hos stötdämpande material. I vissa förpacknings-instruktioner anges att svårbrännbart och icke elektriskt ledande stötdämpande material ska användas och att brännbarheten ska bedömas enligt en standard som godtagits i landet där förpackningen är konstruerad eller tillverkad. Som behörig myndighet är MSB skyldig att ange vilken standard som godtas och inför därför i kapitel 21.7 information om detta.

Transport av farligt gods på järnväg (RID-S)

Föreskrifterna benämns RID-S för transport av farligt gods på järnväg och är baserade på bilaga 1 (RID) till bihang C till fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF). Sverige är fördragsstat till COTIF, vilket innebär att bilaga 1 (RID) ska tillämpas vid internationella transporter av farligt gods som sker i Sverige. Enligt rådets direktiv 2008/68/EG av 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar ska Sverige tillämpa de internationella bestämmelserna även vid inrikes transport av farligt gods på järnväg. RID beslutas av RID:s expertgrupp inom OTIF (Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail). I det internationella regelverksarbetet inom OTIF representeras Sverige bland annat av MSB.

OTIF utvecklar och reviderar fortlöpande bestämmelserna i RID och vartannat år fattar OTIF beslut om ändringar. Detta medför i sin tur att det vartannat år finns ett krav på att revidera de svenska föreskrifterna. Det nu föreliggande förslaget till föreskrifter föranleds av en sådan återkommande revidering och komplettering av RID. MSB har samtidigt utfört en översyn av bestämmelserna i bilaga S till RID-S, det vill säga bestämmelser som är tillämpliga endast för inrikes transport i Sverige.

För järnväg finns motsvarande bestämmelse som anges ovan vid kapitel 18 för väg och terräng. Likaså är det som anges ovan vid kapitel 21.7 gemensamt för väg och terräng samt järnväg.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Det bakomliggande förslaget

Förslag