Yttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) samt på järnväg (RID-S)

FN och OTIF (den mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik) utvecklar och reviderar fortlöpande bestämmelserna i ADR (transport av farligt gods på väg och i terräng) samt i RID (transport av farligt gods på järnväg). Förslagen bygger på internationella överenskommelser som Sverige enligt direktiv 2008/68/EG måste tillämpa även vid inrikes transport av farligt gods.

Delar av förslaget avser översättning som gäller för internationell transport av farligt gods på väg och i terräng samt på järnväg. Texterna i dessa avsnitt baseras på internationellt antagna texter som redan är beslutade vilket innebär att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) själva inte har mandat att genomföra några ändringar. Av den anledningen önskas enbart språkliga synpunkter på dessa ändringar. MSB har också utfört en översyn av bestämmelserna i bilaga S som endast är tillämpliga för inrikes transport i Sverige, dessa bestämmelser modifierar eller kompletterar övriga föreskrifter.

Flera nya bestämmelser har tillkommit i ADR och RID under de senaste åren. Det inkluderar särbestämmelse för förbrukade aerosolbehållare och vissa undantag för transport av förbrukade lampor som innehåller farligt gods. MSB föreslår därför att reglerna om transport av farligt gods som avfall anpassas med bilagor till direktiv 2008/68/EG, dvs. bilagor till ADR-överenskommelsen och till COTIF-fördraget. Det innebär att del 16 i ADR-S arbetas om och att en del 16 införs i RID-S om undantag. Bland annat föreslås undantagsmöjligheter så att uttjänta förpackningar utifrån vissa kriterier helt kan undantas från övriga föreskriftskrav. Om undantaget inte införs skulle exempelvis gamla färgburkar hanteras som farligt gods och inte som metallavfall. Avstegsmöjligheter föreslås också för vissa typer av farligt gods som är avfall främst för specifik typprovning av förpackningar. Det innebär exempelvis att en mindre förpackning inte behöver vara typprovad om den omsluts av en större typprovad förpackning. Antalet förbjudna ämnen, som inte får transporteras enligt bestämmelserna i del 16, föreslås utökas.

I del 21 föreslås bland annat bestämmelser angående vad som avses med ett godtagbart kvalitetssystem för förpackningar som ska rekonditioneras samt för IBC-behållare som ska repareras eller genomgå återkommande kontroll. Bestämmelserna preciserar vad som minst ska ingå i ett kvalitetssystem. Nuvarande bestämmelser om kvalitetssystem är inte tydligt specificerade i ADR-S och RID-S. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) är idag behörigt att bedöma och godkänna kvalitetssystem av nya förpackningar (ej rekonditionerade) och nya IBC-behållare (ej reparerade IBC-behållare eller IBC-behållare som ska genomgå första eller återkommande kontroll). Förslaget innebär också att det blir MSB som godkänner kvalitetssystem och inte SP. Därutöver föreslås en möjlighet i ADR-S att använda en laboratoriemetod för att testa och utvärdera kemisk kompatibilitet mellan ämne och förpackning och IBC-behållare av polyeten. Möjligheten finns redan idag i RID-S.

Till sist föreslås också ändringar i del 22 som rör kontroll av IBC-behållare. Systemet som föreslås för att kunna utföra kontroller av IBC-behållare motsvarar till viss del tidigare system för kontroll. Systemet bygger på att de som utför första kontroll av IBC-behållare efter reparation och återkommande kontroll av IBC-behållare måste ha genomgått en utbildning som är godkänd av MSB. Den första kontrollen som sker i samband med tillverkning anses motsvara företagens produktionskontroll varför reglering av sådan kontroll inte föreslås. Den föreslagna utbildningen består av en praktisk del och en teoretisk del. MSB föreslår att det inte längre ska ställas krav på att de personer som genomgår utbildningen ska examineras. Ett utbildningsbevis föreslås vara giltigt i fem år och behöver därefter repeteras för att personen ska fortsätta få kontrollera IBC-behållare enligt denna del. Övergångsbestämmelser föreslås så att befintliga intyg att utföra kontroll av IBC-behållare och som utfärdats före 1 januari 2015 ska fortsätta att gälla tills de löper ut. Vidare föreslås att de utbildningsanordnare som vill genomföra utbildning av personer som utför första kontroll av IBC-behållare efter reparation och återkommande kontroll av IBC-behållare ska ansöka om detta hos MSB, liksom vad en sådan ansökan ska innehålla för uppgifter. Precisering föreslås också vilka ämnesområden som en utbildningsplan minst ska omfatta.