Yttrande över Myndighetens för press, radio och tv förslag till föreskrifter om mediestöd

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen lämnas förslag till Myndighetens för press, radio och tv föreskrifter om mediestöd.

Förslaget anges omfatta två former av stöd. Det ena avser stöd till lokal journalistik i områden som har svag journalistisk bevakning medan det andra stödet är ett utvidgat innovations- och utvecklingsstöd som ska ersätta det utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetsmedier som finns idag. Det anges att det nya stödet görs teknikneutralt men i stort bygger på det idag befintliga stödet.

Taggar:

mediestöd