Yttrande över Myndighetens för samhällsskydd och beredskap förslag till föreskrifter om aerosolbehållare

Genom de föreslagna föreskrifterna avser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att genomföra direktiv 75/324/EEG om aerosolbehållare, senast ändrad genom förordning EG 219/2009. Myndigheten föreslår att genomförandet ska ske med stöd av dels 25 § förordningen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1075), dels av en ännu inte utpekad författning i miljöbalken. Förutom att innehållet i aerosolbehållare kan vara brandfarligt eller explosivt kan de innehålla livsmedel, läkemedel, kosmetiska, hygieniska produkter eller kemikalier som regleras i andra författningar. Bestämmelserna innehåller krav på utformning, klassificering och märkning av aerosolbehållare samt provningsmetoder. Föreskrifterna avses träda i kraft den 1 januari 2011.