Yttrande över Näringsdepartementets betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst, SOU 2018:92 samt Infrastrukturdepartementets promemoria Kompletterande förslag till betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I Näringsdepartementets betänkande lämnas förslag som avser ändring i lagen (2003:389) respektive förordningen (2003:369) om elektronisk kommunikation samt i förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet.

Den kompletterande promemorian från Infrastrukturdepartementet avser även den förslag till ändring av lagen (2003:389) liksom förordningen (2003:767) om elektronisk kommunikation. Den avser därutöver förslag till ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

I huvudsak avser betänkandets förslag följande:

Från och med år 2025 ska alla som innehar tillstånd att använda radiosändare eller tillstånd för skyddad mottagning betala en årlig nyttjandeavgift för tillstånden. Avgiften ska betalas i förskott för kommande år inom en månad från betalningens förfallodag. Dröjsmålsränta ska tas ut på obetalda nyttjandeavgifter. Vid fastställande av nyttjandeavgiften ska hänsyn tas till andra offentligrättsliga avgifter som betalas för radiosändningarna. Nyttjandeavgiften ska inte betalas för sådana tillstånd som tilldelats efter allmänt inbjudningsförfarande eller radioanvändning som är undantagen från tillståndsplikt.

Post- och telestyrelsen föreslås få i uppdrag att ta fram en vägledning för fastställande av nyttjandeavgifter för radiospektrum och minst vart femte år se över principerna för prissättningen för nyttjandeavgifterna.

Radioanvändning för enbart mottagning (skyddad mottagning) inom Sveriges gränser ska kunna ges tillstånd. Post- och telestyrelsen ges i uppdrag att planera inom vilka frekvensband skyddad mottagning kan ges tillstånd.

Tillståndsmyndigheten beslutar om vilket frekvensutrymme som ska tilldelas.

Utredaren föreslår att allmänt inbjudningsförfarande ska användas vid tillståndsgivning av enskilda tillstånd att använda radiosändare i syfte att ge alla intressenter möjlighet att erhålla ett visst radiotillstånd. Allmänna inbjudningsförfaranden för radioanvändning ska även tillämpas vid radioanvändning som inte är avsedd att tillhandahållas allmänheten utan för privat bruk som exempelvis inom ett företag eller inom ett sjukhus.

Utredaren föreslår vidare att det ska vara möjligt att ställa villkor om förmedling av public service-innehåll i tillstånd att använda radiosändare. Därutöver föreslås att den svenska radiospektrumförvaltningen ska digitaliseras bland annat i syfte att göra tillståndsprocessen snabbare och bidra till att det blir enklare för enskilda företag att söka tillstånd för radioanvändning.

I övrigt innehåller förslaget sådant som avser att förstärka nationella säkerhetsintressen och som i huvudsak avser Polismyndighetens, Säkerhetspolisens och Försvarsmaktens behov. I de delar som kan beröra företag föreslås att tillstånd att använda radiosändare eller tillstånd för skyddad mottagning får förenas med villkor och krav som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Tillstånd får dessutom nekas om sökandens radioanvändning kan antas vålla fara för rikets säkerhet. Överlåtelse av tillstånd eller del av tillstånd får heller inte medges till någon som tidigare har fått tillstånd återkallat på grund av att ha vållat fara för Sveriges säkerhet. Tillstånd kan av samma anledning återkallas. Den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät eller allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst till mobil anslutningspunkt ska kunna tillhandahålla funktioner för prioritering av kommunikation till vissa aktörer. Sådana aktörer som avses är samhällsviktiga aktörer som till exempel de brottsbekämpande myndigheterna.

I Infrastrukturdepartementets promemoria föreslås kompletteringar av betänkandet i de delar som syftar till att radioanvändning inte ska vålla fara för Sveriges säkerhet. Det föreslås att Post- och telestyrelsen ska samråda med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten innan styrelsen fattar beslut om dels ansökningar om tillstånd att använda radiosändare och om medgivande av överlåtelse eller uthyrning av sådana tillstånd när det gäller frågan om radioanvändningen kan antas vålla fara för Sveriges säkerhet, dels behovet av att förena tillstånd med villkor om krav som är av betydelse för Sveriges säkerhet och vilka sådana villkor som ett tillstånd i så fall bör förenas med. Vidare föreslås sekretessbrytande bestämmelser för att möjliggöra nödvändigt informationsutbyte mellan Post- och telestyrelsen, Säkerhetspolisen och Försvarsmakten i samrådsförfarandet. Säkerhetspolisen och Försvarsmakten ska även kunna begära att tillståndsmyndigheten prövar om ett tillstånd ska återkallas eller tillståndsvillkor ändras för att radioanvändningen kan antas vålla fara för Sveriges säkerhet. Säkerhetspolisen och Försvarsmakten ska kunna överklaga beslut som omfattas av samrådsskyldigheten.

De delar av betänkandet som handlar om Sveriges säkerhet, liksom innehållet i den kompletterande promemorian från Infrastrukturdepartementet bedöms inte få några effekter av betydelse för berörda företag. Konsekvenserna av dessa förslagsdelar kommer därför inte att vidare behandlas i Regelrådets yttrande.

Taggar:

radiofrekvenser