Yttrande över Näringsdepartementets förslag till ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Remissen innehåller förslag till ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte. Förslaget är ett led i regeringens mål för e-förvaltning och möjliggör för Skatteverket att tillhandahålla en myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser från myndigheter. De företag som berörs är de som väljer att ansluta sig till infrastrukturen och som därmed kan motta försändelser från myndigheter elektroniskt.