Yttrande över Näringsdepartementets promemoria En ny lag om beredskapslagring av olja

Promemorian innehåller förslag till en ny lag om beredskapslagring av olja samt förslag till en ny förordning om beredskapslagring av olja. Förslaget som avser att införliva Rådets direktiv 2009/119/EG[1] i svensk rätt syftar till att trygga tillgången på olja vid allvarliga försörjningsavbrott. Förslaget innebär att beredskapslager (i huvudfallet) måste hållas av den som infört och sålt råolja eller lagringsbränslen i Sverige. Förslaget innebär vidare bl.a. att lagringsskyldiga företag månadsvis ska lämna uppgifter till tillsynsmyndigheten om sitt beredskapslager.[1] Rådets direktiv 2009/119/EG av den 14 september 2009 om skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter.