Yttrande över Näringsdepartementets promemoria med regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja tröskeleffekter vid nätanslutning

I remissen föreslås ändringar i ellagen (1997:857) och i förordningen (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:857). Anslutningsledningar från en elproduktionsanläggning fram till anslutningspunkten på befintliga elnät ska enligt gällande rätt bekostas av ägaren av elproduktionsanläggningen. Därutöver ska den som förorsakar en merkostnad för nätägaren betala för denna. En elproducent som vill ansluta sig till ett elnät som kräver förstärkning får dock enligt dagens reglering betala för hela förstärkningskostnaden (kundspecifika kostnader) även i det fall när den nödvändiga nätförstärkningen är större än vad producenten själv kan dra nytta av. De producenter som därefter ansluts behöver däremot endast betala för anslutningen till befintliga nät. En tröskeleffekt uppstår och ingen producent vill, enligt den situationen som råder i dag, vara först med att ansluta sig till sådana elnät. Tröskeleffekten kan leda till orimliga kostnader för elproducenterna som i slutändan drabbar elkonsumenterna. Situationen försvårar utbyggnad av förnybar elproduktion och nätutbyggnad. Av denna anledning finns ett behov av ett förändrat regelverk.

I remissen föreslås en övergångslösning som innebär en förtida delning av den kundspecifika nätförstärkningskostnaden för förnybar el och att nätförstärkningar i stam- och regionnät som ska belasta ännu inte anslutna anläggningar ska täckas av staten genom Svenska kraftnät. Detta kan ske exempelvis genom lån till regionnästsföretagen.