Yttrande över Näringsdepartementets promemoria Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering

Promemorian innehåller förslag till en ny lag om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering samt förslag till ändringar i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter och i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Syftet med förslaget är underlätta för statliga myndigheter, kommuner och landsting att få tillgång till tjänster för elektronisk identifiering och signering (e-legitimationer) i deras elektroniska tjänster genom att införa en enhetlig infrastruktur för elektronisk identifiering och signering i form av en s.k. identitetsfederation som ska administreras av E-legitimationsnämnden. Med valfrihetssystem avses enligt den föreslagna lagen ett förfarande där den enskilde har rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som en statlig myndighet, en kommun eller ett landsting har tecknat ett kontrakt med. Förslaget innebär bl.a. att det på en särskild webbplats ska annonseras vilka tjänster för elektronisk identifiering som efterfrågas och ansökningarna ska löpande begäras in genom sådan annonsering. De leverantörer som ansöker om att få delta i valfrihetssystemet och som uppfyller de uppställda kraven ska godkännas. De företag som berörs av förslaget är leverantörer av tjänster för elektronisk identifiering.