Yttrande över Näringsdepartementets promemoria Omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda

Näringsdepartementets promemoria har sin grund i ett omarbetat EU-direktiv om byggnaders energiprestanda (2010/31/EU). Boverket har i samarbete med Energimyndigheten och Swedac utrett hur ändringarna i direktivet kan implementeras i svensk rätt. Uppdraget redovisades till regeringen under hösten 2010 i form av en rapport. Mot bakgrund av rapporten föreslås i promemorian ändringar i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader. I huvudsak föreslås följande. Kravet på upprättad energideklaration ska omfatta alla allmänna byggnader som har en golvyta som är större än 500 kvadratmeter (jämfört med 1 000 kvadratmeter enligt nuvarande reglering). Energideklarationen ska visas på en för allmänheten synlig och framträdande plats. Innan en byggnad ska säljas eller hyras ut ska ägaren se till att det finns en energideklaration upprättad. Bestämmelsen om att en köpare får låta upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad upphävs. En energideklaration ska upprättas för varje byggnad med eget uppvärmningssystem. Innan en energideklaration upprättas för en befintlig byggnad ska byggnaden besiktigas på plats.