Yttrande över Näringsdepartementets promemoria Redovisningscentraler för taxi (Ds 2013:66)

Taxiföretagens omsättning motsvaras, vid en korrekt användning av taxametern, i regel av vad som har registrerats i denna. Av Skatteverkets kontrollarbete framgår att det relativt frekvent förekommer att taxiföretagens intäktsredovisning inte sker utifrån de uppgifter som registreras i taxametern, varför stora skattesummor undandras. För att komma till rätta med problemet föreslås att redovisningscentraler ska inrättas och att taxiföretagen ska vara skyldiga att en gång i veckan överföra taxameteruppgifter till dessa. Vidare föreslås att möjligheten som finns i dag att bevilja undantag från kravet på taxameter upphävs. Därutöver föreslås bl.a. att en taxameterverkstad, vid installation av taxameter i fordon, ska lämna uppgift om taxameterns identifikationsnummer, fordonets registreringsnummer och dag för installation av utrustningen till Transportstyrelsen.