Yttrande över Näringsdepartementets remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Nya regler för isolerade naturgasnät (EIR 2013:01)

I remissen föreslås ändring i naturgaslagen (2005:403) och i förordning (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet. Syftet med förslaget är att lagen ska vara utformad för att tillämplig på alla svenska gasnät för att hanteras utifrån ett samstämmigt juridiskt perspektiv. Överföring och distribution av naturgas utgör ett naturligt monopol eftersom det inte är samhällsekonomiskt effektivt att konkurrera med parallella överföringssystem. Monopolföretag regleras för att de inte ska kunna missbruka sin ställning på marknaden. Ett av syftena med reglering är att skydda kunderna från bland annat överprissättning och andra oskäliga villkor. Naturgaslagens tillämpningsområde regleras i första hand genom de tre gasmarknadsdirektiven (98/30/EG, 2003/55/EG och 2009/73/EG). Den nuvarande naturgaslagen är utformad för att tillämpas på det nationella naturgasnätet på västkusten som är sammankopplat med det danska naturgasnätet.  Stadsgas har inte omfattats av tillämpningsområdet men sedan 2011 distribueras naturgas i Stockholms stadsgasnät. Genom förslaget kommer även isolerade gassystem som distribuerar naturgas att omfattas av regleringen.

Taggar:

Naturgasnät