Yttrande över Näringsdepartementets remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning

Remissen innehåller förslag till förändringar av ellagen (1997:857) och förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (mätförordningen) i syfte att skapa förutsättningar för en integrerad nordisk elmarknad med gemensam slutkundsmarknad och på så sätt undanröja barriärer som försvårar för elhandlare och balansansvariga som önskar bedriva verksamhet i flera nordiska länder.

Författningsförslaget gör det möjligt för Svenska kraftnät att i samarbete med systemoperatörerna i Finland och Norge, etablera en gemensam balansavräkning enligt en modell som systemoperatörerna tillsammans har utarbetat. Förslaget innebär att Svenska kraftnät tillåts uppdra åt en annan aktör att utföra balansavräkningen och att reglerna för balansansvar även ska gälla för inmatning av el i inmatningspunkter. Det senare gäller, enligt regelgivaren, redan i praktiken, men framgår inte av regelverket. Förslaget innebär vidare att den aktör som utför balansavräkningen på uppdrag av de systemansvariga, får ingå ett balansansvarsåtagande direkt med de balansansvariga.

De föreslagna ändringarna av mätförordningen innebär att dagens ordning med preliminära och slutliga mätresultatrapporter utgår och ersätts av en rapportering. Vidare föreslås att sådan rapportering som redan är praxis avseende inmatningspunkter för el, anges i regelverket på motsvarande sätt som gäller för uttagspunkter. Slutligen föreslås viss utökad rapporteringsskyldighet för nätägare av mätresultat.

Samtliga ändringar föreslås träda ikraft den 1 juli 2015.