Yttrande över Näringsdepartementets remiss av Transportstyrelsens rapport Förslag till införlivande av regler i första järnvägspaketet i svensk lagstiftning

Transportstyrelsen lämnar i den av Näringsdepartementet remitterade rapporten förslag på hur artiklarna 6.1 och 9.4 i direktiv 91/440/EEG enligt lydelsen i direktiv 2001/12/EG samt artikel 11 i direktiv 2001/14/EG ska införlivas i svensk rätt. Förslagen föranleder ändringar i järnvägslagen (2004:519) och järnvägsförordningen (2004:526). Enligt Transportstyrelsens rapport har Sverige gjort en vidare tolkning av begreppet järnvägsinfrastruktur än övriga medlemsstater i EU vilket resulterat i orimliga bördor för de mindre aktörerna. I denna del syftar förslagen till att anpassa regleringen till övriga EU-länders tillämpning. För de åtta stora och medelstora företag som i dag omfattas av särskilda krav på särredovisning av hur allmänna medel används för tillhandahållande av transporttjänster respektive förvaltning av järnvägsinfrastruktur tillkommer krav på publicering av denna redovisning. Införandet av detta krav medför emellertid – enligt den upprättade konsekvensutredningen – ingen ökad administrativ börda för företagen eftersom hanteringen kommer att ombesörjas av Transportstyrelsen på basis av de uppgifter som redan rapporteras till myndigheten. Rapporten innehåller även förslag på införande av ett nytt verksamhetsstyrningssystem som är avsett bl.a. att förebygga störningar i järnvägstrafiken. Transportstyrelsens bedömning är att systemet kommer att medföra administrativa kostnader men att dessa uppvägs av den ökade effektiviteten som följer av systemet. I den upprättade konsekvensutredningen anges även att förslaget till nytt verksamhetsstyrningssystem ökar järnvägsföretagens möjligheter till ersättning vid bristande avtalsuppfyllelse från infrastrukturförvaltarens sida.

Taggar:

järnvägspaket