Yttrande över Näringsdepartementets remiss Förslag till bestämmelser om förflyttningsfordon

Riktlinjer för Regeringskansliets arbete med konsekvensutredningar finns samlade i en statssekreterarskrivelse och tillämpas från och med 15 juni 2008. Av skrivelsen framgår att kostnadsmässiga och andra konsekvenser ska utredas när det inom Regeringskansliet tas fram förslag till nya eller ändrade regler. Vidare uttalas att 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning bör tjäna som vägledning vid utarbetandet av konsekvensutredningen. De förslag om nya bestämmelser avseende förflyttningsfordon som fogats till Näringsdepartementets nu aktuella remiss har upprättats av Vägverket. Bestämmelserna omfattar bl.a. tekniska krav för eldrivna fordon och berör därmed företag. Utredning om förslagens administrativa och andra kostnader saknas dock. Regelrådet kan därför inte tillstyrka förslagen.