Yttrande över Näringsdepartementets remittering av Energimarknadsinspektionens rapport Bättre och tydligare regler av elnätsföretagens intäktsramar – Förslag till ändringar i förordningen om fastställande av intäktsramar inför tillsynsperioden 2016-2019

Remissen innehåller förslag till ändringar i förordningen (2010:304) om fastställande av intäktsramar enligt ellagen (1997:857), den så kallande kapitalbasförordningen. Det föreslås att fyra nya paragrafer införs i förordningen och den främsta förändringen blir att en real linjär metod för beräkningar av kapitalförslitning införs till tillsynsperioden 2016-2019, istället för den reala annuitetsmetod som används under perioden 2012-2015. Vidare föreslås regelmässiga avskrivningstider för de tillgångar som ingår i ett elnätsföretags kapitalbas. Eftersom grunden för beräkning av kapitalförslitning blir att elnätsföretag anger vilket år en anläggning började användas införs också ett bemyndigande åt Energimarknadsinspektionen (Ei) att meddela regler som styr hur en anläggnings ålder ska beräknas i de det fall elnätsföretaget inte har sådan uppgift. Slutligen föreslås att Ei ska bemyndigas att meddela föreskrifter om vilka löpande kostnader hos elnätsföretag som är att anse som påverkbara och vilket index som ska tillämpas för att justera dessa kostnader.

Med intäktsram avses de samlade intäkter som ett elnätsföretag högst får uppbära genom nättariffer under en tillsynsperiod. Ramen ska täcka skäliga kostnader och ge en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att bedriva nätverksamhet. Anledningen till förslagen är enligt remissen att det finns brister i den beräkningsmetod, annuitetsmetoden, som nu tillämpas vid fastställandet av intäktsramar. Enligt remissen tar inte denna metod hänsyn till anläggningarnas ålder vilket riskerar att leda till att elnätsföretagen överkompenseras och att kunderna får betala för en och samma anläggning mer än en gång. Nuvarande metod tar heller inte hänsyn till elnätsföretagens individuella förutsättningar, i detta fall deras kapitalkostnader. Därutöver framhålls det att metoden kan hämma investeringsviljan i ny infrastruktur då den ger företagen incitament att fortsätta driva äldre anläggningar. Detta i och med att företagen erhåller samma ersättningsnivå oavsett ålder på anläggningarna.

Ändringarna i kapitalbasförordningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014 och elnätsföretagen ska senast den 31 mars 2015 lämna in ansökan om intäktsram för nästkommande tillsynsperiod till Ei.

Taggar:

Intäktsramar