Yttrande över Näringsdepartementets utkast till lagrådsremiss om upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Lagrådsremissen innehåller förslag om hur tjänstekontrakt som avser kollektivtrafik på järnväg, med tunnelbana och på vatten samt koncessioner som avser kollektivtrafik, oavsett trafikslag, ska upphandlas. I remissen anges att de föreslagna bestämmelserna kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1169/69 och (EG) nr 1107/70 (EU:s kollektivtrafikförordning). Förslaget anges i sak innebära att vissa bestämmelser i den föreslagna lagen om upphandling av koncessioner ska tillämpas när de kollektivtrafiktjänster som är i fråga ska upphandlas och att lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster tillämpas vid sådana upphandlingar. Vidare innebär förslaget att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna tillåts tillhandahålla kollektivtrafik i egen regi eller direkttilldela avtal till interna företag. Behöriga myndigheter ska enligt förslaget kunna utnyttja möjligheten i EU:s kollektivtrafikförordning att direkttilldela avtal som rör järnvägstrafik. Sådan direkttilldelning av avtal anges tillåtas om det årliga genomsnittsvärdet av avtalen uppskattas till mindre än 500 000 euro (dock ej om kollektivtrafik på vatten avses). Förslaget innebär även att den befintliga regleringen av tillsyn i kollektivtrafiklagen utökas så att tillsynen även omfattar EU:s kollektivtrafikförordning samt att regeringen ska utse en myndighet som ska utöva tillsyn över upphandling av avtal om allmän trafik enligt de bestämmelser som föreslås. Vid sådan tillsyn ska reglerna i lagen om upphandling av koncessioner tillämpas.