Yttrande över Näringsdepartementets utredning om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84)

Utredningen har tillsatts med uppdraget att kartlägga möjliga handlingsalternativ samt identifiera åtgärder för att reducera transportsektorns utsläpp och beroende av fossila bränslen i linje med visionen om ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2050.

I utredningen lämnas förslag att energiskatten ska höjas på dieselbränsle så att samma beskattning per liter erhålls som för bensin till 2020. Utredningen ger två alternativa förslag som båda syftar till att nya personbilar i Sverige ska ha ett koldioxidutsläpp på högst 95 g/km till 2020 och att lätta lastbilar och lätta bussar ska effektiviseras i motsvarande grad. Båda förslagen innebär högre kostnader för fordon med högre utsläpp och lägre kostnader eller premier för fordon med lägre utsläpp, ett s.k. bonus-malus. Det anges att detta i stort innebär att kostnaderna för statskassan blir approximativt noll. Det första förslaget innebär att en koldioxiddifferentierad registreringsskatt och premie av bonus-malusslag införs, med eller utan differentiering för fordonens vikt. Vidare innebär detta förslag en höjd förmånsbeskattning för nya fordon från och med 2015, supermiljöbilspremie upphör och fordonsskatt tas ut som fast belopp per bil oavsett koldioxidutsläpp. Det andra förslaget innebär en utveckling av dagens koldioxiddifferentierade fordonsskatt, miljöbilsdefinition, supermiljöbilspremie av bonus-malusslag i kombination med koldioxiddifferentierat förmånsvärde. Utredningen lämnar författningsförslag och redovisar konsekvenser av båda dessa alternativ utan att förorda något av dem som huvudalternativ.

Följande författningar berörs av de ovan nämnda föreslagna förändringarna. Förslag som avser alternativet med registreringsskatt och miljöpremier innebär att utredningen föreslår ändringar i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter, lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m., inkomstskattelagen (1999:1229), vägtrafikskattelagen (2006:227), lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, skatteförfarandelagen (2011:1244). Vidare föreslås en ny lag om registerskatt på vissa motorfordon. Slutligen föreslås ändringar i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m., förordningen 82001:650) om vägtrafikregister, förordningen (2011:1590) om supermiljöbilspremie och det lämnas förslag till två nya förordningar, om miljöpremier för vissa motorfordon med lägre koldioxidutsläpp respektive om registreringsskatt på vissa motorfordon. Förslag som avser alternativet med utveckling av dagens koldioxiddifferentierade fordonsskatt m.m. innebär ändringar i inkomstskattelagen, vägtrafikskattelagen (2006:227) och ändring i förordningen (2011:1590) om supermiljöbilspremie. Det lämnas också förslag till förändringar i lagen (1994:1776) om skatt på energi som är de samma oberoende av vilket av de två ovan nämnda alternativen man vill välja.

Utöver de förslag som är förknippade med utvecklade författningsförslag så ingår även i betänkandet en text som har rubriken ”Utkast till lagtext –lag om premiebetalning till producenter av biodrivmedel från särskilda råvaror (2014:xxx). Regelrådet tolkar rubriken och det faktum att denna text inte har placerats bland övriga författningsförslag samt att den inte behandlas i författningskommentarerna som att den inte ska uppfattas som ett utvecklat författningsförslag från utredningen. Vidare har utredningen identifierat en mängd frågeställningar som anses relevanta att utreda vidare för att man ska kunna utforma ytterligare åtgärder och styrmedel.

Regelrådets yttrande inriktas mot de förslag för vilka det finns en föreslagen författningstext.