Yttrande över Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller E-hälsokommitténs betänkande. E-hälsokommittén har haft i uppdrag att se över ändamålsenlighet och ansvarsfördelning när det gäller tillhandahållande och utformning av it-stöd för personal, vård- och omsorgsgivare, andra aktörer inom hälso- och sjukvård samt socialtjänsten.

Det föreslås en ny lag om en gemensam läkemedelslista. I denna lag föreslås att E-hälsomyndigheten ska föra ett nationellt register, benämnt den gemensamma läkemedelslistan, över ordinationer av läkemedel och andra varor som ska expedieras på öppenvårdsapotek. Syftet med den gemensamma läkemedelslistan är att ge de yrkesutövare som ordinerar, administrerar och expedierar läkemedel och andra varor tillgång till aktuella och korrekta uppgifter så att kvalitet och säkerhet kan säkerställas i verksamheten.

Det föreslås även en ny förordning om krav på interoperabilitet vid behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården, på öppenvårdsapoteken och i socialtjänsten. I förordningen föreslås bestämmelser om krav på informationssystem i hälso- och sjukvården, på öppenvårdsapotek och i socialtjänsten vad gäller ändamålsenlighet och säkerhet vid behandling av personuppgifter enligt vissa regelverk inom de nämnda områdena. Det föreslås att det ska finnas ett särskilt beslutsorgan inom

E-hälsomyndigheten benämnt Samverkansnämnden. Samverkansnämnden ska besluta om de standarder och andra krav på interoperabilitet som ska tillämpas för informationssystem i hälso- och sjukvården, i socialtjänsten och i detaljhandel med läkemedel, som innehåller personuppgifter. Vårdgivaren eller annan aktör inom området måste sedan säkerställa att dessa standarder följs.

Därutöver föreslås ändringar i följande författningar:

• Lagen (1996:1156) om receptregister,

• Lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer,

• Lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten,

• Lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning,

• Patientdatalagen (2008:355),

 

• Lagen (2009:366) om handel med läkemedel,

• Apoteksdatalagen (2009:367),

• Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

• Förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal,

• Patientdataförordningen (2008:360),

• Förordningen (2009:1243) om instruktion för Socialstyrelsen och

• Förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten

 

 

Taggar:

e-hälsoarbetet