Yttrande över Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2005:10) om yrkesmässig insamling, förbehandling och återvinning av avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Naturvårdsverket föreslår att det införs en möjlighet till undantag i vissa fall från kravet på skyddsåtgärder i 10 § och 11 § första stycket i föreskrifterna (NFS 2005:10) om yrkesmässig insamling, förbehandling och återvinning av avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter. De båda paragraferna anger skyldigheter i hantering av elavfall för aktörer som bedriver insamlings- och förbehandlingsverksamhet. Undantaget från skyddsåtgärderna gäller om behandlingen av elavfallet kan ske utan att det kan antas medföra risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Förutom ovan nämnda ändring föreslås också vissa redaktionella ändringar i föreskrifterna.