Yttrande över Naturvårdsverkets föreskrifter om mätutrustning för bestämmande av miljöavgifter på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Naturvårdsverket föreslår att föreskrifter NFS 2004:6 om mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion upphävs och ersätts av nya föreskrifter. Gällande föreskrifter innehåller instruktioner för hur mätningar ska genomföras, krav på kalibrering och underhåll av mätinstrument samt krav på jämförande mätning. Ändringarna i sak består bl.a. av att föreskrifterna harmoniseras till andra regelverk och antagna standarder, att fler krav på skriftliga rutiner införs samt att fler och ändrade alternativ för fastställande av kväveoxider införs. Därutöver flyttas ett tidigare allmänt råd in i föreskrifterna och blir ett nytt krav samt att flera förtydliganden av föreskrifterna genomförs.

Taggar:

miljöavgifter