Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter om bidrag och ersättningar för viltskador

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen föreslås ändringar i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2018:5) om bidrag och ersättningar för viltskador.

Det föreslås att medel ska kunna beviljas för kostnader avseende transport av kadaver till destruktionsanläggning och för destruktion av kadaver. Det föreslås också att ansökningar som har inkommit till länsstyrelsen under 2018 och fram till dess att föreskrifterna träder ikraft, får prövas enligt den ändrade föreskriften så att medel kan meddelas retroaktivt.

Ändringen omfattar inte kadaverhantering av hjortar i vilthägn.

Det anges att avsikten är att föreskrifterna ska träda i kraft under 2019.

Taggar:

viltskador