Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till ändring i föreskrifter (NFS 2015:10) om jägarexamen

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Naturvårdsverket avser att ta fram ett digitalt teoretiskt prov som ska ersätta dagens teoretiska prov för jägarexamen. Provtagaren ska i framtiden kunna logga in på en provportal och få slumpmässigt framtagna frågor ur en frågebank. För att i senare skede kunna införa ett digitalt teoretiskt prov måste föreskrifterna nu ändras. Med förslaget blir det tydligare att det är Naturvårdsverket som har ansvaret för det teoretiska provets innehåll och utformning. Med den föreslagna skrivningen görs bestämmelserna teknikneutrala.

Det teoretiska provet avser att innehållsmässigt vara detsamma, liksom antalet provfrågor, även med föreslagna ändringar, men i syfte att skapa bättre översikt över förteckningen av ämnesområden som ingår i provet ordnas områdena i alfabetisk ordning. Vissa områden slås vidare samman till ett ämnesområde. Ett område byter namn.

De bestämmelser som tidigare reglerat provets frågeantal, tiden för att besvara dem och vad som krävs för att få godkänt lyfts in under ny 13§. Frågorna benämns, enligt förslaget, med ”provfrågor”. Det föreslås att utöver provfrågorna ska Naturvårdsverket kunna lägga till upp till tre ytterligare testfrågor i syfte att testa uppgifter för framtida prov efter att översynen av provfrågorna är klar. Testfrågorna kommer inte att räknas med i provresultatet.

Utöver detta föreslås en möjlighet för provledare att vara verksam vid mer än en provbana, dock högst tre provbanor. Det förtydligas att vid registrering av provresultat i jägarregistret ska registreringsnummer anges för den provledare som varit ansvarig för utförandet av provet vid provbanan, liksom registernummer för provbanan vid vilken provet utfördes.

Det förtydligas även att det är jägarorganisationerna som ansvarar för att ett tillräckligt antal provledare ska vara aktiva vid varje provbana med hänsyn till provverksamhetens omfattning.

Taggar:

jägarexamen