Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till föreskrift om mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Den föreslagna föreskriften om mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion avses ersätta Naturvårdsverkets nuvarande föreskrifter om mätutrustning (NFS 2004:6). Enligt lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion ska avgiftens storlek beräknas utifrån i lagen bifogad schablon eller utifrån en kontinuerlig registrering av utsläpp med mätutrustning som uppfyller fastställda krav. Dessa krav får, enligt bemyndiganden, meddelas av Naturvårdsverket. Verket får vidare medge undantag från bestämmelserna i föreskrifterna om det finns särskilda skäl.