Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter angående ansökan om tilldelning av utsläppsrätter 2013-2020

De föreslagna föreskrifterna avser tilldelningen av gratis utsläppsrätter under EUs tredje handelsperiod 2013-2020. Förslaget baseras på Kommissionens utkast till beslut om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter. Förslaget innehåller bestämmelser om hur fastställda principer för tilldelning ska tillämpas, vilken information som ska lämnas vid ansökan om gratis utsläppsrätter och hur informationen ska verifieras av en ackrediterad kontrollör samt hur den senare ska genomföra verifieringen. Vidare fastställs vilka kompetenskrav som en ackrediterad kontrollör ska uppfylla.