Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter (NFS 2023:) om undantag från krav på utsortering, separat insamling och fastighetsnära insamling av bioavfall

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet anser att införandet av förslaget genom undantag från grundläggande bestämmelser innebär begränsade negativa effekter för företag och snarare en övervägande positiv påverkan på företag genom kostnadsbesparingar som kan uppstå. I konsekvensutredningen beskrivs inte företagens storlek och antal närmare. Trots detta menar Regelrådet att med hänsyn till ärendets karaktär och de små effekter förslaget kan antas ge för företag kan konsekvensutredningen anses uppfylla kraven.

Det bakomliggande förslaget

Förslag