Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om ersättning för restaurering av ängs- och betesmarker samt hamlade träd med natur- och kulturmiljövärden

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet finner beskrivningen av förslagets bakgrund och syfte, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd, berörda företag utifrån storlek och bransch, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser och regleringens påverkan på företagen i andra avseenden godtagbar. Regelrådet finner beskrivningen av berörda företag utifrån antal, påverkan på företagens kostnader, tidsåtgång och verksamhet, påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag och särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning bristfällig.

Regelrådet konstaterar att förslaget är en följd av att åtgärden lyfts ut ur Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken och att arbete med förordningen pågår i Regeringskansliet. Regelrådet uppfattar också att syftet med den föreslagna regleringen är att ge länsstyrelserna flexibilitet i hanteringen av ansökningar utifrån regionala förutsättningar.

Regelrådet finner att beskrivningen av alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd är mycket tydlig. Regelrådet konstaterar vidare att Naturvårdsverket anger att förslaget bör ha begränsade konsekvenser för företagen. Eftersom beskrivningarna i konsekvensutredningen är mycket knapphändiga, särskilt vad gäller vilka företag som berörs, hur dagens reglering ser ut samt hur stödet mer specifikt ska utformas så är det svårt för Regelrådet att bilda sig en uppfattning om förslagets effekter för företagen. Det är därför också svårt för Regelrådet att utesluta att förslaget har effekter av betydelse för företagen.

Regelrådet uppfattar att remissen enbart avser de föreslagna föreskrifterna och inte ersättningssystemet som helhet, skötselåtgärder, budget eller andra angränsande frågor. Naturvårdsverket anger att man har för avsikt att i ett senare skede återkomma med vägledning om systemet som helhet. Inför det fortsatta arbetet med denna vägledning vill Regelrådet särskilt påpeka vikten av att noggrant utreda förslagets effekter för berörda företag.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag