Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Miljöavgiften för utsläpp av kväveoxid är ett ekonomiskt styrmedel för att minska sådana utsläpp. Krav på mätutrustning för gasmätning och rökgasflödesbestämning regleras i dag genom Naturvårdsverket föreskrifter (NFS 2004:6) om mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion. Enligt förslaget ska dessa föreskrifter ersättas av de nu aktuella föreskrifterna. Som skäl anges att nuvarande föreskrifter inte harmoniserar med föreskrifter som bygger på EU-direktiv, att de hänvisar till standarder för ackreditering som inte längre gäller samt att både strukturen och språket gör den svår att tolka. Föreslagna ändringar i sak gäller främst att justering av mätinstrument inte längre kräver kalibrering för vissa anläggningar, att specifika prestandakrav ersätts av krav på att utrustning anpassas till aktuella mätförhållanden och att ett tidigare allmänt råd om vissa mätavvikelser tas in i föreskrifterna.