Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel samt föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Naturvårdsverkets remiss innehåller förslag till två föreskrifter; dels föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel(växtskyddsmedelsföreskrifter), dels föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (biocidproduktföreskrifter). Växtskyddsmedel används bl.a. för att förebygga skada på växter inom t.ex. jordbruket samt skador som växter infogar på bl.a. vägar, golfbanor och banvallar. Biocidprodukter används bl.a. för att bekämpa organismer som är skadliga för människors och djurs hälsa samt som kan orsaka skada på egendom. Den 15 juli 2014 började den nya förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel att gälla. I förordningen, som är en följd av bekämpningsmedelsdirektivet , har reglerna för växtskyddsmedel och biocidprodukter delats upp i separata kapitel. Idag regleras spridning av kemiska bekämpningsmedel, vilket innefattar både växtskyddsmedel och biocidprodukter, gemensamt i Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel. Genom Naturvårdsverkets förslag ersätts SNFS 1997:2 av två separata föreskrifter. De skyddsnivåer som SNFS 1997:2 innebär ska bibehållas samt att ytterligare försiktighetsåtgärder beträffande spridning och hantering av växtskyddsmedel som behövs och som har stöd av bekämpningsmedelsdirektivet införs.

Bland annat föreslås i växtskyddsmedelsföreskrifterna att det införs obligatoriska skyddsavstånd till vissa skyddsobjekt vid spridning av växtskyddsmedel utomhus. Det handlar om avstånd till dagvattenbrunnar eller dräneringsbrunnar, till sjöar och andra vattendrag än öppna diken räknat från strandlinje för högvattenyta eller strandbrinkens överkant samt om avstånd till dricksvattenbrunnar.

Förslaget till biocidproduktföreskrifter är begränsat till att omfatta yrkesmässig spridning av biocidprodukter som omfattas av produkttyp 8 (träskyddsmedel), produkttyp 14 (rodenticider) och produkttyp 18 (insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur). Föreskrifterna innebär nya krav på dokumentation, information till allmänheten och underrättelse till kommuner.

 

Taggar:

biocidprodukter