Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om undantag från krav på att erbjuda en återanvändbar matlåda eller mugg

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet finner beskrivningen av förslagets bakgrund och syfte, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, tidpunkt för ikraftträdande och behov av särskilda informationsinsatser, berörda företag utifrån bransch, regleringens påverkan på företag i andra avseenden och särskilda hänsyn till små företag godtagbar. Regelrådet finner beskrivningen av berörda företag utifrån antal och storlek, förslagets påverkan på företagens administrativa kostnader, andra kostnader och verksamhet och påverkan på konkurrensförhållanden för berörda företag bristfällig. Regelrådet finner att dessa brister är av betydelse och att en mer noggrann utredning av förslagets påverkan på företagens kostnader och konkurrensförhållanden är viktig för att kunna analysera förslagets konsekvenser för berörda företag.
13(13)
Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag