Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om yrkesmässig lagring, förbehandling och återvinning av avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter

Förslaget vilar på Kommissionens underrättelse om att vissa krav i direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter inte har förts in i svensk lagstiftning. Den svenska regleringen omfattar enbart dem som yrkesmässigt förbehandlar elavfall medan direktivet omfattar alla verksamhetsutövare som lagrar sådant avfall. Förslaget innebär att återvinningsanläggningar och företag som enbart mellanlagrar elavfall ska omfattas av krav på anteckningsskyldighet. Företag som mellanlagrar ska vidare omfattas av krav på anläggningens beskaffenhet, t.ex. för tätgjorda ytor och väderbeständiga tak.