Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerande växthusgaser

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerande växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 846/2006 (f-gasförordningen) publicerades den 20 maj 2014. Förordningens syfte är att på ett kostnadseffektivt sätt bidra till EU:s mål om att sänka mängden utsläppta växthusgaser inom EU. F-gasförordningen föranleder det nu remitterade förslaget vilket främst innehåller förslag på ändringar i förordningen (2007:846) om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (den svenska förordningen). Förslagen är delvis motiverade av f-gasförordningen men särregleringar har också föreslagits, främst vad gäller bestämmelserna kopplade till mobil utrustning.

En övergripande förändring som föreslås är att de nivåer i den svenska förordningen som anges i kilo eller ton av ett visst ämne ska anges i koldioxidekvivalenter (CO2-ekv). Denna förändring faller till stor del utanför Regelrådets granskning eftersom den följer direkt av f-gasförordningen. Förändringen träffar dock även företag som arbetar med mobil utrustning eller aktiviteter som omfattas av regelverket på grund av tidigare införda nationella särregler.

Ett krav på certifiering för företag och personal som arbetar med mobil utrustning med en fyllnadsmängd upp till 3 kilo föreslås. Certifieringskraven motsvarar kraven för arbete på stationär utrustning. Vad gäller personcertifieringskraven för personal som arbetar med mobil luftkonditionering i fordon med en fyllnadsmängd upp till 15 kilo föreslås det dock vara tillräckligt att företagen uppfyller kraven i den nationella certifieringskategorin V. Den nationella certifieringskategorin innehåller lägre krav än de kategorier som återfinns i f-gasförordningen.

Det föreslås också ändringar avseende sanktionsbestämmelserna men då dessa inte medför några krav på företagen, utan enbart anger konsekvenserna av om kraven inte uppfylls, faller de utanför Regelrådets granskning. Till följd av förslagen till ändringar i den svenska f-gasförordningen föreslås också följdändringar i andra regelverk. Reglerna om ozonnedbrytande ämnen föreslås lyftas ur den svenska förordningen till en egen förordning.