Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter om deponering av brännbart avfall och organiskt avfall

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Remissen innehåller förslag till reviderad föreskrift om deponering av organiskt avfall och brännbart avfall, vilket skulle innebära att möjligheten att söka dispens för deponering av organiskt avfall och brännbart avfall på grund av kapacitetsbrist försvinner. Förslaget innehåller också en precisering av dispenstid för deponering av vattenverksslam och uppdateringar av hänvisningar till uppdaterad lagstiftning och standarder på området.

Regelrådet har gjort bedömningen att redovisningen varit tillräckligt tydlig avseende förslagets bakgrund och syfte och avseende vilka effekterna väntas bli om ingen reglering kommer till stånd. Redovisningen av hur förslaget överensstämmer med EU-rätten var tydlig och tillräcklig för en godtagbar bedömning. Redovisningen avseende särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser bedöms också godtagbart redovisad. Det gör även redovisningen avseende förslagets påverkan på företagen i andra avseenden.

Däremot gör Regelrådet bedömningen att redovisningen inte varit tillräckligt tydlig avseende förslagets alternativa lösningar. Redovisningen avseende tidpunkt för ikraftträdande, behov av speciella informationsinsatser, vilka företag som berörs utifrån antal, storlek och bransch samt förslagets påverkan på berörda företags kostnader och verksamhet har också bedömts bristfällig. Likaledes bedöms redovisningen avseende förslagets konkurrenspåverkan och eventuell särskild hänsyn till små företag vid reglernas framtagning bristfällig. Detta hör i stor utsträckning samman med den bristfälliga redovisningen av vilka som påverkas av förslaget, vilket gör att det inte går att utläsa om dessa delaspekter varit nödvändiga att redovisa i större utsträckning än vad förslagsställaren gör.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag