Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter om ersättning till kommuner för insamling av förpackningsavfall som omfattas av producentansvar

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Regelrådet finner att beskrivningen av förslagets bakgrund och syfte, alternativa lösningar och effekter av ingen reglering kommer till stånd, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, tidpunkt för ikraftträdande och behov av särskilda informationsinsatser, berörda företag utifrån antal och bransch, påverkan på berörda företags verksamhet samt regleringens påverkan på företag i andra avseenden godtagbar. Regelrådet finner dock att beskrivningen av berörda företag utifrån storlek, förslagets påverkan på berörda företags administrativa kostnader och andra kostnader, särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning samt påverkan på konkurrensförhållanden bristfällig.
Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag