Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet gör följande sammantagen bedömning. Syftet med förslaget är att i svensk rätt införliva kraven i Förpackningsdirektivet och Engångsplastdirektivet samt till dessa kopplade kommissionsbeslut. Delvis väl beskriven konsekvensutredning men några punkter brister. Storleken på berörda företag och särskild hänsyn till små företag borde redovisats tydligare. Dessutom har de administrativa kostnaderna ej kvantifierats vilket gör det svårt att förstå de faktiska effekterna för berörda företag. Utebliven redovisning av de faktiska kostnaderna i kombination med utebliven redovisning av hänsyn till de minsta företagen gör det sammanfattningsvis utmanande att begripa påverkan på företagen.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag