Yttrande över Naturvårdsverkets promemoria Förslag till ändringar i utsläppshandelssystemet EU ETS

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Promemorian innehåller förslag till ändringar i lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser.

Det bakomliggande förslaget

Förslag