Yttrande över Naturvårdsverkets rapport Förslag till förändrad NOx-avgift

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller Naturvårdsverkets förslag att det undantag för sodapannor och lutpannor som finns i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion ska tas bort och att tillgodoföringen[1] till systemet minskas från dagens 100 till 60 procent inklusive avdrag för administrativ kostnad.

Det föreslås också en övergångsperiod på fem år där soda- och lutpannor ska ingå i ett eget parallellt avgiftskollektiv för att sedan inkluderas i det ursprungliga kollektivet. Det uppges att de föreslagna ändringarna behöver införas snarast för att styrmedlet ska hinna få effekt innan 2030.

[1] I rapporten, s. 43, anges att ”tillgodoförings-mekanismen innebär i praktiken en subventionering av produktion och energi, vilket kan motverka en utsläppsminskning. Minskad tillgodoföring skulle å andra sidan vara i enlighet med principen om att förorenaren betalar och också öka incitamenten att reducera utsläppen.”

Det bakomliggande förslaget

Förslag